ร่วมงานกับเรา


1. ข้อมูลส่วนบุคคล2. ข้อมูลครอบครัวทั่วไป3. ประวัติการศึกษา (ให้กรอกตามลำดับก่อน-หลัง)


ชื่อสถานศึกษา คณะ / สาขา / แผนก วุฒิการศึกษา ปีที่จบ เกรดเฉลี่ย

4. การฝึกอบรม/สัมมนา


ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา อบรมโดย

5. ความรู้ (ระบุ Specify : พอใช้ (Fair) / ดี (Good) / ดีมาก (Excellent)


ภาษา พูด อ่าน เขียน

6. ความสามารถพิเศษ (ระบุ : พอใช้ (Fair) / ดี (Good) / ดีมาก (Excellent)


โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบุ)
ความสามารถในการขับขี่ (ระบุ)
ความสามารถพิเศษ (ระบุ)
งานอดิเรก / กีฬา หรือกิจกรรมที่สนใจ (ระบุ)

7. ประสบการณ์ทำงาน


ปีที่เข้า-ออก ชื่อบริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุที่ออก

8. เงื่อนไข/อ้างอิง


วดป. โรงพยาบาล อาการโรคประจำตัวที่เจ็บป่วย / ประวัติการรักษาโรคที่ผ่านมา

9. เอกสารที่แนบมาพร้อมกับใบสมัครงาน